През 2020 година Владини Трейдинг ЕООД кандидатства и получи помощ в размер на 97970 лв по ЕЗФРСР, ПРСР 2014 - 2020, подмярка 21.3 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия /МСП/ и признати групи организации на производители COVID 3“ за микро-, малки и средни предприятия, преработващи селскостопански продукти, а именно - готови храни за селскостопански животни - фуражи

назад>

В управленският офис в София, се извършва администриране на дейността, осъществява се консултантска дейност, свързана с изготвяне на рецепти и програми за хранене, отговарящи на най-съвременните изисквания при отглеждане на всички видове селскостопански животни и птици.

ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА

ПРОДУКТИ

ЛАБОРАТОРИЯ